Hukuk İşleri Birimi

Sakarya 3. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü,  Hukuk İşleri Birimi

4562 Sayılı Yasa ile kurulan Organize Sanayi Bölgelerinin, ülkenin sanayileşmesi ve kalkınmasında son derece önemli bir işlevi vardır.  İlk adımları 1960’lı yıllarda atılan Organize Sanayi Bölgeleri, ilk olarak 2000 yılında 4562 sayılı kanunla yasal bir nitelik kazanmış ve o günden bugüne, gerek kanun gerekse yönetmelikte çok sayıda değişiklikler yapılarak günümüzde son halini almıştır.

Sakarya 3. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü hukuk birimi kısaca tanımlamak gerekirse; tarafından belirlenen amaç, ilke ve ilgili mevzuatlara uygun olarak, ilgili birimleri ilgilendiren hukuki konular ve mevzuat tasarıları hakkında görüş bildirilmesi, hukuk hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş ve işlemlerin takip edilmesi, Sakarya 3. Organize Sanayi Bölgesi’nin  taraf olduğu adli ve idari davalarda, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda OSB’nin temsil edilmesi, Adli ve idari davalar ile diğer hukuki süreçlerle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi, OSB tarafından düzenlenmesi gereken sözleşme, şartname taslaklarının, OSB ile üçüncü kişiler arasında mevcut ve/veya çıkacak uyuşmazlıklara ilişkin işlerin incelenerek gerekli hukuki mütalaaların hazırlanması iş ve işlemleri yürütülmektedir.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

-Adli ve İdari davalara ilişkin savunma hazırlanması, ara karar ve müzekkere gereklerinin  yerine getirilmesi ve kanun yoluna müracaat ve davaların takibi işlemlerini yürütmek.

-OSB’nin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alınması, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılması için önerilerde bulunmak.

-OSB’nin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki tekliflerin hazırlanmasına yönelik önerilerde bulunmak

-Hukuk İşleri Birimi tarafından yürütülen işlemlerle ilgili gerektiğinde ve istendiğinde rapor hazırlamak ve bilgi vermek.

Hukuk İşleri Birim Yönetimi